Privacybeleid

Privacybeleid website

 

Persoonsgegevens - Websitebeheer

Bij activiteiten in verband met de website https://panoramic-village.com/ worden persoonsgegevens verwerkt.

 

Waarover gaat het beleid inzake het gebruik van persoonsgegevens?

Dit beleid informeert u over de kenmerken van deze verwerking en over uw rechten met betrekking tot uw persoonsgegevens.

 

Dit privacybeleid is opgesteld in overeenstemming met de Franse wet nr. 78-17 van 6 januari 1978 (bekend als "Loi informatique et libertés" of "LIL") en de algemene verordening inzake de bescherming van persoonsgegevens ("RGDP") nr. 2016/679.

 

Wie is verantwoordelijk voor dit beleid?

 

De verantwoordelijke voor de verwerking is de vennootschap LES CHALETS DE LA MEIJE, vertegenwoordigd door haar wettelijke vertegenwoordiger Teyras Philippe.

De contactgegevens van de verantwoordelijke voor de verwerking zijn als volgt PANORAMISCH DORP LA GRAVE, LIEU DIT DERRIERE L'EGLISE 05320 LA GRAVE.

De verantwoordelijke persoon is bereikbaar op het volgende nummer: 33 4 76 79 97 97.

Het contact e-mailadres is: contact@panoramic-village.com.

 

Voor wie is dit beleid bedoeld?

 

Dit beleid is gericht tot de gebruikers van de site: de internetgebruikers die op de site surfen.

Het betreft ook :

-de personen aan wie wij technische diensten hebben toevertrouwd (hosting provider, onderhoud, beveiliging van de site)

-de personen die toegang hebben tot de backoffice van de site voor de administratie ervan

 

Doeleinden (waarvoor de gegevens worden verzameld)

 

Het doel van de verwerking is het beheer van de website.

 

Deze behandeling maakt het mogelijk:

-technisch beheer van de site (onderhoud, hosting, beveiliging van de site)

-beheer van de website

-het beheren van vragen via het contactformulier

 

Rechtsgrondslag voor verwerking: wat geeft ons het recht om de gegevens te verwerken

De rechtsgrondslagen voor de verwerking zijn de volgende:

-voor het technisch beheer van de site (onderhoud, hosting, beveiliging van de site) is de rechtsgrondslag het gerechtvaardigd belang

-voor het beheer van de website is de rechtsgrondslag het gerechtvaardigd belang

voor het beheer van verzoeken om informatie via het contactformulier is de rechtsgrondslag het legitieme belang (om online communicatie mogelijk te maken) of de uitvoering van precontractuele maatregelen (productie van schattingen op verzoek van personen)

 

Duur van de gegevensbewaring

De verwerkte gegevens worden niet langer bewaard dan nodig is voor de doeleinden waarvoor zij worden geregistreerd (beginsel van minimalisering van de verwerking).

 

De maximale bewaartermijnen zijn als volgt:

-voor het technisch beheer van de site (onderhoud, hosting, beveiliging van de site): 12 maanden voor IP-adressen en verbindingslogs

-voor het beheer van de website: zolang de betrokken personen de website beheren

-voor het beheer van verzoeken om informatie via het contactformulier: 3 jaar vanaf de datum van het verzoek

 

Verwerkte gegevens

De verantwoordelijke voor de verwerking verwerkt de volgende categorieën gegevens:

-Burgerlijke staat, identiteit, identificatiegegevens, afbeeldingen (naam, voornaam, adres, foto, geboortedatum en -plaats, enz.)

-verbindingsgegevens (IP-adressen, logboeken, terminalidentificaties, verbindingsidentificaties, tijdstempelinformatie, enz.)

 

 

Verplichte of facultatieve aard van de gegevensverzameling

De verzamelde gegevens zijn verplicht om de doeleinden van de verwerking te bereiken.

 

Gegevensbronnen

De gegevens worden rechtstreeks door de betrokkene doorgegeven.

 

De ontvangers van de gegevens

 

Afhankelijk van hun respectieve behoeften zijn de volgende personen geheel of gedeeltelijk ontvanger van de gegevens

 

-de mensen die verantwoordelijk zijn voor de technische diensten (hosting provider, onderhoud, beveiliging van de site)

-online payment service providers (paypal, stripe, etc)

 

Welke veiligheidsmaatregelen zijn er?

 

De voor de verwerking verantwoordelijke treft passende technische en organisatorische maatregelen om een op het risico afgestemd beveiligingsniveau te waarborgen.

 

De voor de verwerking verantwoordelijke treft maatregelen om ervoor te zorgen dat een natuurlijke persoon die onder het gezag van de voor de verwerking verantwoordelijke of van de verwerker handelt en toegang heeft tot persoonsgegevens, deze niet verwerkt, tenzij hij daartoe van de voor de verwerking verantwoordelijke opdracht krijgt of daartoe verplicht is.

 

 

Het al dan niet doorgeven van gegevens aan een land buiten de Europese Unie en de bijbehorende garanties

 

De verantwoordelijke voor de verwerking geeft geen persoonsgegevens door buiten de Europese Unie.

 

Geautomatiseerde besluitvorming

 

De verwerking omvat volledig geautomatiseerde besluitvorming.

De verantwoordelijke voor de verwerking verbindt zich ertoe de voorwaarden van artikel 22 van de GDPR na te leven.

 

 

Lot van persoonsgegevens na overlijden - Recht op toegang, rectificatie, verwijdering en portabiliteit van gegevens

 

De bij een verwerking betrokken persoon kan richtlijnen vaststellen betreffende het bewaren, het wissen en het meedelen van zijn persoonsgegevens na zijn overlijden. Deze richtlijnen kunnen algemeen of specifiek zijn.

 

De betrokkene van een verwerking heeft ook recht op toegang, verzet, rectificatie, verwijdering en, onder bepaalde voorwaarden, portabiliteit van zijn persoonsgegevens. De betrokkene heeft het recht zijn toestemming te allen tijde in te trekken indien toestemming de rechtsgrondslag voor de verwerking is.

 

Het verzoek moet de volledige naam, het e-mailadres of het postadres van de betrokkene vermelden, ondertekend zijn en vergezeld gaan van een geldig identiteitsbewijs.

 

Zij kunnen deze rechten uitoefenen door contact op te nemen met :

Philippe Teyras

 

 

Claim

 

De betrokkene van een verwerking heeft het recht een klacht in te dienen bij de toezichthoudende autoriteit (CNIL): https://www.cnil.fr/fr/webform/adresser-une-plainte