Juridische informatie

IDENTITEIT VAN DE UITGEVER VAN DE WEBSITE

De uitgever van de website is :

De vennootschap LES CHALETS DE LA MEIJE, SAS met een maatschappelijk kapitaal van 37.000 euro, met maatschappelijke zetel te PANORAMIC VILLAGE, LIEU DIT DERRIERE L'EGLISE 05320 LA GRAVE, ingeschreven onder het nummer 41830723700010, en waarvan de wettelijke vertegenwoordiger Teyras Philippe is.

De redacteur van de website is bereikbaar op dit e-mailadres: contact@panoramic-village.com

De site editor is onderworpen aan BTW. Haar intracommunautaire BTW-nummer is: FR3441830723700010.

UITGEVOERDE ACTIVITEITEN

De redacteur van de website verricht de volgende werkzaamheden: Hotel en gemeubileerde seizoensverhuur

DIRECTEUR VAN DE PUBLICATIE VAN DE WEBSITE

De directeur van de publicatie is :

Phlippe Teyras, voorzitter en algemeen directeur van SAS 

ONTWIKKELING VAN DE WEBSITE

De website is gemaakt door :

DDESIGN

 

WEBSITE HOSTING

De website wordt gehost door :

OVH SAS: 2 rue Kellermann - BP 80157 59053 ROUBAIX CEDEX 1

INTELLECTUEEL EIGENDOM

De website kan werken van intellectueel eigendom reproduceren. Deze werken kunnen eigendom zijn van de uitgever van de site of van derden. In het laatste geval worden de werken door de uitgever met toestemming van deze derden gereproduceerd.

Elke reproductie, weergave, wijziging, publicatie, aanpassing van alle of een deel van de op de site weergegeven werken, ongeacht het gebruikte middel of procédé, is verboden, tenzij met voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever van de website en/of de derde-eigenaars.

Elk ongeoorloofd gebruik van de website of van een van de elementen die deze bevat, kan worden beschouwd als een inbreuk en worden vervolgd overeenkomstig de bepalingen van de artikelen L.335-2 en volgende van het Wetboek van Intellectuele Eigendom.

VERPLICHTINGEN VAN WEBSITEGEBRUIKERS

Gebruikers stemmen ermee in deze website te gebruiken onder de volgende voorwaarden:

-de site niet te gebruiken op een manier die de werking ervan belemmert of wijzigt, met name door hem vrijwillig of onvrijwillig te vervuilen door het ontijdig overbrengen van inhoud, buiten de voorziene gebruiksgevallen;

-geen elementen en grafische elementen van de website, waarop de uitgever intellectuele eigendomsrechten heeft, over te nemen, te kopiëren of te dupliceren;

-Gebruik geen schadelijke bestanden/programma's of bestanden die computervirussen bevatten;

-geen ongeoorloofde inhoud op te slaan of door te geven die illegaal is of die kan aanzetten tot het plegen van misdrijven of overtredingen, laster of belediging, inbreuk op de persoonlijke levenssfeer of handelingen die minderjarigen in gevaar brengen;

-geen inhoud door te geven die de beeldrechten, intellectuele eigendomsrechten of andere rechten van anderen zou schenden.

verantwoordelijkheid van de uitgever

De gebruiker is als enige verantwoordelijk voor de keuzes die hij maakt. De uitgever kan dus niet aansprakelijk worden gesteld voor de ongeschiktheid van de diensten van de website voor de behoeften en informatie die de gebruiker kenbaar heeft gemaakt.

De uitgever is evenmin verantwoordelijk voor eventuele schadelijke gevolgen van het communicatienetwerk en voor storingen in de internettoegang en de computerbeveiliging van de gebruiker.

BESCHERMING VAN PERSOONSGEGEVENS

De uitgever kan in het kader van de exploitatie van zijn website persoonsgegevens verwerken.

In dit verband verbindt zij zich ertoe de wet nr. 78-17 van 6 januari 1978 (bekend als de "wet op de gegevensbescherming" of "LIL") en de algemene verordening inzake de bescherming van persoonsgegevens ("RGDP") nr. 2016/679 na te leven.